บันทึกข้อคกลงความร่วมมือ mou 2559

NameSizeHits
Agreement for Collaboration Between RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. THANYABURI <<ดาวน์โหลด>>330.2 KiB49
AGREEMENT OF ACADEMIC AND EDUCATIONAL COLLABORATION BETWEEN NAGAKA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI <<ดาวน์โหลด>>502.6 KiB43
AGREEMENT OF ACADEMIC AND EDUCATIONAL COLLABORATION BETWEEN THE COLLEGE OF EDUCATION, DE LA SALLE UNIVERSITY-DASMARINAS AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI <<ดาวน์โหลด>>734.2 KiB48
AGREEMENT OF COOPERATION BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND AND HOKKAIDO INFORMATION UNIVERSITY JAPAN <<ดาวน์โหลด>>624.7 KiB44
COOPERATION AGREEMENT between GRAZ UNIVERSITY of TECHNOLOGY AND RAJAMANAGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI <<ดาวโหลด>> 1.2 MiB46
International Agreement of Coopperation <<ดาวโหลด>> 799.4 KiB40
Latter of Intent Establishing Intercollegiate Communication and Cooperative Relations between RAJAMANAGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI <<ดาวโหลด>> 1.0 MiB44
LETTER OF AGREEMENT between FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI (RMUTT), THAILAND <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB38
Letter of Agreement to Initiate a Joint Undergraduate Education Program Between Hokkaido Information University and Rajamangala University of Technology Thanyaburi <<ดาวน์โหลด>>869.2 KiB42
MEMORANDUM OF COOPERATION <<ดาวน์โหลด>>828.9 KiB40
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (EN) <<ดาวน์โหลด>>402.8 KiB38
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (ภาษาจีน) <<ดาวน์โหลด>>375.9 KiB32
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING <<ดาวน์โหลด>>367.1 KiB36
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING <<ดาวน์โหลด>>381.0 KiB36
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING <<ดาวน์โหลด>>453.8 KiB39
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AND COOPERATI BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. THANYABURI <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB41
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI (ภาษาจีน) <<ดาวน์โหลด>>589.3 KiB36
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. THANYABURI <<ดาวน์โหลด>>702.4 KiB45
Memorandum of Understanding Between North Chaina University of Water Resources and Electric Power And Rajamanagala University of Technology Thanyaburi <<ดาวน์โหลด>>644.4 KiB34
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. THANYABURI And NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY <<ดาวน์โหลด>>422.2 KiB36
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. THANYABURI AND SINGAPORE POLYECHNIC CONCERNING <<ดาวน์โหลด>>2.2 MiB60
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. THANYABURI AND SINGAPORE POLYTECHNIC AND SINGAPORE POLYTECHNIC INTERNATIONAL <<ดาวน์โหลด>>3.2 MiB48
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. THANYABURI THAILAND AND I-SHOU UNIVERSITY. TAIWAN <<ดาวน์โหลด>>378.9 KiB42
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. THANYABURI THAILAND AND NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHANOGY. TAIWAN. R.O.C <<ดาวน์โหลด>>388.9 KiB49
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ACADEMIC EXCHANGE AND COOPERATION BETWEEN RAJAMANAGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND AND HOKKAIDO INFORMATION UNIVERSITํ. JAPAN <<ดาวน์โหลด>>430.7 KiB46
Memorandum of Understanding to Collaboration Arrangement between HWK Aachenง 52064 Aachen. GERMANY. AND Rajamanagala University of Technology Thanyaburi <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB39
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TO ESTABLISH A COLLABORATION ARRANGEMENTBETBETWEEN AND AIRCRAFT MAINTENANCE COLLE66 THE NETHERLANDS AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. THANYABURI <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB34
บันทึกข้อตกลง ระหว่าง มูลนิธิด้านการทุจริต กับ มหาวิทยาลัย และมูลนิธิต่างๆ <<ดาวน์โหลด>>1.3 MiB68
บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวโหลด>> 803.4 KiB36
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ในโครงการวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แพคกอน จำกัด <<ดาวน์โหลด>>2.9 MiB48
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การบริหารโปรแกรมประยุกต์บริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ระหว่าง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB69
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ความร่วมมือการให้บริการด้านฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรม <<ดาวน์โหลด>>2.1 MiB89
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ <<ดาวโหลด>> 1.4 MiB35
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการย่อย ๑/๒๕๕๙ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>2.6 MiB43
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท แบ๊กสบริการภาคพื้น จำกัด <<ดาวน์โหลด>>820.9 KiB39
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB94
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต <<ดาวน์โหลด>>857.8 KiB35
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาวัตกรรมการเรียนรู้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ หออัครศิลปิน <<ดาวน์โหลด>>898.4 KiB34
บันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB37
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>773.6 KiB54