หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานสารบรรณ

นางดวงสมร ศรีธรรมมา

พนักงานธุรการ ส4

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-3019


งานสารบรรณ, งานไปรษณีย์

นางวราภรณ์ อู่คชสาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-3013


พัสดุ, การเงิน

นางสาวสุภัสตรา จันทรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-3015


บุคลากร

นางสาวนิรชา เวหากิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 25-549-4012


-

นางสาวนันท์นภัส ชัยประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4023


-

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ กันเปี่ยมแจ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-3019


-

นางสาวอรชนก ไชยพิศ

เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-3019


หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายคเชนทร์ ศรีนุ่น

นายช่างไฟฟ้า

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-3015


งานอาคารสถานที่

นายเอกรินทร์ พฤษาโคตร

นายช่างเทคนิค

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-3015


งานอาคารสถานที่

นายธนากร วรรณศิริ

นายช่างเทคนิค

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-3070


พนักงานบริการ

นายชัยยุทธ สุขสบาย

พนักงานบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-3070


พนักงานบริการ

นางอุไรวรรณ แสวงสาย

พนักงานบริการ

เบอร์โทรศัพท์ -


พนักงานบริการ

นางปานใจ จำเนียรศรี

พนักงานบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4008


พนักงานบริการ

นางสำลี ศรีสุข

พนักงานบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4096


พนักงานบริการ

นางสมจิต กลิ่นทรัพย์

พนักงานบริการ

เบอร์โทรศัพท์ -