หน้าหลัก


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาบุคลากร (กองกลาง) ปีงบประมาณ 2561
       วิสัยทัศน์ของกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ...
อ่านต่อ

โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี       นับจากวันที่ ...
อ่านต่อ

โครงการปีใหม่สัมพันธ์ (กองกลาง) ประจำปี 2561
โครงการปีใหม่สัมพันธ์ (กองกลาง) ประจำปี 2561   ...
อ่านต่อ

ประกาศ

ประกาศเรื่อง การกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน และภารกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของกองกลาง
การกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน และภารกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ...
อ่านต่อ

MOU Tabs

ปี 47-50
ปี 51-60
ปี 61-ปัจจุบัน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง Yunnan Normal University กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง Xishangbanna Vocational and Technical Institute กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ...
Read More
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ACM HEALTHY LIVING INC กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง Chaina Institute of Defence Science and Technology กับ มทร.ธัญบุรี ...
Read More
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง ความมือการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง Asian Institute of Technology กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง AUCKLAND UNIVERSITY OF ...
Read More
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การร่วมมือจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดสินค้า OTOP ระหว่าง จังหวัดปทุมธานี กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ ...
Read More

หมวดหมู่ต่างประเทศ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง BATANGAS STATE UNIVERSITY กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ...
Read More
หมวดหมู่ต่างประเทศ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง Beijing Jiaotong University กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง Aircraft Maintenance College 66 กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ...
Read More
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง Agreement for Academic Exchange and Cooperation & Agreement for Student Exchange Program ระหว่าง Chiba University, Japan กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ ...
Read More
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง Asia University of Technology กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง Kobe University, JAPAN กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง National ...
Read More
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง American University in the Emirates, Dubai, UAE กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ATENEO DE MANILA UNIVERSITY (ADMU), PHILIPPINES ...
Read More
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง Academic and Research Collaboration กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง BHAYANGKARA UNIVERSITY SURABAYA, INDONESIA กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ...
Read More
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง CENTRAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TAIWAN กับ มทร.ธัญบุรี ...
Read More
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง EDITH COWAN UNIVERSITY, AUSTRALIA กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT SERVICE OF KOREA (HRD KOREA), REPUBLIC ...
Read More
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง Education Publishing House (EPH) Ministry of Education & Training, Vietnam กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง Guangxi University, Nanning, ...
Read More
หมวดหมู่ต่างประเทศ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง  ระหว่าง University of science and technology of southern Philippines กับ มทร.ธัญบุรี ดาวโหลดไฟล์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง  ระหว่าง Soutwest University of Science ...
Read More