บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ mou 2560

NameSizeHits
Academic Agreement between Southern Taiwan University of Science and Technology and RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. THANYABURI <<ดาวน์โหลด>>759.4 KiB62
ANNEX to MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between UNIVERSITY OF OTAGO LANGUAGE CENTRE and Rajamangala University of Technology Thanyaburi <<ดาวโหลด>> 577.3 KiB56
Letter of Agreement Between Wuhan ZhenDan Law and Business Training Institute, China. And Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand. <<ดาวโหลด>> 2.5 MiB93
MEMORANDUM OF AGREEMENT <<ดาวโหลด>> 1.5 MiB72
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING <<ดาวน์โหลด>>379.9 KiB59
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING <<ดาวน์โหลด>>394.4 KiB56
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING <<ดาวน์โหลด>>429.3 KiB47
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL & MECHANICAL COLLEGE and AGRICULTURAL CENTER and RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI <<ดาวน์โหลด>>778.3 KiB58
Memorandum of understanding Between OTAGO POLYTECHINIC Dunedin. NEW Zealand and RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. THANYABURI <<ดาวน์โหลด>>746.4 KiB47
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI AND YAMAGATA UNIVERSITY <<ดาวโหลด>> 1.0 MiB75
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI, THAILAND AND UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA <<ดาวโหลด>> 1.4 MiB147
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNIVERSITY OF OTAGO LANGUAGE CENTRE, DUNEDIN, NEW ZEALAND AND Rajamangala University of Technology Thanyaburi <<ดาวโหลด>> 742.4 KiB81
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING No:025/MoU/UN62/iu/207<<ดาวน์โหลด>>395.6 KiB60
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON COOPERATION between RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI and the strategic partners WELLINGTON INSTITUTE OF TECHNOLOGY and WHITIREIA NEW ZEALAND <<ดาวโหลด>> 625.7 KiB54
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE FOUNDATION OF THE TOURISM AND HOSPITALITY INSTITUTE IN CAMBODIA BETWEEN THE MINISTRY OF TOURISM OF THE KINGD OM OF CAMBODIA AND THE RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI OF THE KINGDOM OF THAILAND <<ดาวโหลด>>1.6 MiB59
RMUTT Letter of Agreement Between RMUTT China Education Center Company LTD. And Rajamangala University of Technology Thanyaburi <<ดาวโหลด>> 2.4 MiB88
บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินงาน โครง การการจัดทำระบบอาหารปลอดภัยด้านจุลชีววิทยาเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ขนมไทยเม็ดขนุนและซอสหมักเนื้อ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวโหลด>> 776.2 KiB95
บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินงาน โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์สำหรับลูกสุกรระยะให้นมเพื่อลดระดับ Lipopolysaccharides ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวโหลด>> 1.0 MiB69
บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินงาน โครงการ อุปกรณ์เพื่อลดอันตรายจากการทำงานในส่วนงานเครื่องพับขึ้นรูปโลหะแผ่น ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>929.5 KiB49
บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินงานโครงการการออกแบบเชิงเทคนิคและวิศวกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในระบบนิวแมติกส์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวโหลด>> 1.0 MiB67
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ AGREEMENT FOR ACADEMIC EXCHANGE BETWEEN RMUTT AND KYOTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY <<ดาวน์โหลด>>380.7 KiB58
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MEMORANDUM OF AGREEMENT <<ดาวน์โหลด>>2.3 MiB63
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MEMORANDUM OF ONDERSTANDING BETWEEN BATANGAS STATE UNIVERSITY AND RMUTT <<ดาวน์โหลด>>452.8 KiB55
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR ACADEMIC COOPERTION BETWEEN INSTITUTE OF ADVANCED ENEGER, KYOTO UNIVERSITY, JAPAN AND RMUTT <<ดาวน์โหลด>>580.8 KiB57
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR STUDENT EXCHANGE BETWEEN RMUTT AND KYOTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY <<ดาวน์โหลด>>1.5 MiB53
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MEMORYNDUM OF UNDERSTANSING BETWEEN AUCKLAND OF TECHNOLOGY AND RMUTT <<ดาวน์โหลด>>598.4 KiB57
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท คลัสเตอร์โปร จำกัด <<ดาวโหลด>> 727.2 KiB50
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด <<ดาวโหลด>> 798.2 KiB84
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด <<ดาวโหลด>> 750.3 KiB42
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอาหาร กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวโหลด>> 885.1 KiB95
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>886.9 KiB358
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อ "การพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน <<ดาวน์โหลด>>1.8 MiB51
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ <<ดาวโหลด>> 1.4 MiB45
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร ระหว่าง บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวโหลด>> 1.1 MiB46
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมเพื่อสังคมและชุมชน ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี<<ดาวโหลด>> 1.7 MiB72
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชารัฐร่วมใจยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ หน่วยงานเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม <<ดาวโหลด>> 4.5 MiB64
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ“ การพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน”และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) <<ดาวโหลด>> 1.2 MiB88
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด <<ดาวน์โหลด>>911.3 KiB81
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB46
หนังสือข้อตกลง ระหว่าง บริษัท อาร์เอ็มยูทีที ไซน่า เอดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB100
หนังสือข้อตกลง ระหว่าง สถาบันฝึกอบรมด้านกฎหมายและธุรกิจอู่ฮั่นเงินต้นประเทศจีน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเทศไทย <<ดาวน์โหลด>>1.5 MiB44