บันทึกข้อคกลงความร่วมมือ mou 2558

NameSizeHits
AGREEMENT Between Rajamanagala University of Technology Represented by Assoc. Prasert Pinpathomrat. Ph. D.. President <<ดาวน์โหลด>>1.7 MiB55
AGREEMENT FOR ACADEMIC EXCHANGE AND COLLABORATION BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI. THAILAND AND CHAIBA UNIVERSITY. JAPAN <<ดาวน์โหลด>>410.9 KiB48
AGREEMENT FOR STUDENT EXCHANGE PROGRAM BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI. THAILAND AND CHIBA UNIVERSITY. JAPAN <<ดาวน์โหลด>> 794.2 KiB53
Joint Contract-Injection Machine Transfer Project <<ดาวน์โหลด>>362.1 KiB61
MEMORANDUM OF AGREEMENT <<ดาวโหลด>> 395.5 KiB42
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) BETWEEN THE RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI. THAILAND AND THE UNIVERSITY OF MERDEKA MALANG. INDONESIA <<ดาวน์โหลด>>796.9 KiB49
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING <<ดาวน์โหลด>>453.8 KiB44
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING <<ดาวน์โหลด>>431.6 KiB45
Memorandum of Understanding between Rajamanagala University of Technology Thanyaburi Thailand and National sun Yat-Sen University. Taiwan <<ดาวน์โหลด>>405.0 KiB42
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING on Educational Collaboration and Partnership between Rajamanagala University of Technology Thanyaburi and Finland University <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB77
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง rmutt กับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) <<ดาวน์โหลด>>738.1 KiB64
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง rmutt กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <<ดาวน์โหลด>>903.7 KiB47
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด <<ดาวโหลด>> 756.4 KiB69
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานและทางวิชาการ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>899.6 KiB49
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหัวเชื้อราอัดเม็ดเพื่อใช้ในการเกษตร ระหว่าง บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>1.7 MiB112
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย <<ดาวน์โหลด>>2.7 MiB112
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>1.9 MiB63
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศาลจังหวัดธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธยบุรี <<ดาวน์โหลด>>774.5 KiB51
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยทางด้านแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง ระหว่าง บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>1.7 MiB139
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในถนนสายหลัก ๒๐ สาย รองรับรถประจำทางใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ำ <<ดาวน์โหลด>>849.0 KiB62
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬากับสถานศึกษา <<ดาวน์โหลด>>1.7 MiB100
บันทึกความร่วมมือการพัฒนาเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์แก่นักเรียนผู้พิพากทางสายตา ระหว่าง มูลนิธิสากลคนพิการ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB43
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม <<ดาวน์โหลด>>417.9 KiB78
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญบุรี และ สมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์ <<ดาวน์โหลด>>413.0 KiB44
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด <<ดาวน์โหลด>>1.3 MiB53
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>776.4 KiB43
บันทึกความเข้าใจ 'การวิจัยพัฒนาเส้นใยพอลิเมอร์และสิ่งทอ"1.7 MiB61
บันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding <<ดาวน์โหลด>>893.7 KiB49
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองทัพบก โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB46
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ <<ดาวน์โหลด>>1.8 MiB75