บันทึกข้อคกลงความร่วมมือ mou 2555

NameSizeHits
AGREEMENT FOR ACADEMIC EXCHANGE AND BETWEEN AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI AND NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY <<ดาวน์โหลด>>381.0 KiB44
AGREEMENT FOR ACADEMIC EXCHANGE AND COLLABORATION BETWEEN SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING AND FACULTY OF ENGINEERING RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI <<ดาวน์โหลด>>471.8 KiB44
AGREEMENT on COOPERATION between CHRISTCHURCH POLYTECHNIC INSTITUTE OF TECHNOLOGY and RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI <<ดาวน์โหลด>>417.8 KiB41
AGREEMENT ON STUDENT EXCHANGE BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI AND YAMAGATA UNIVERSITY <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB42
AGREEMENT REGARDING COOPERATION BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI. THAILAND AND FU JEN CATHOLIC UNIVERSITY. TAIWAN. R.O.C. <<ดาวน์โหลด>> 643.4 KiB64
GENERAL AGREEMENT FOR ACADEMIC EXCHANGE BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI AND KYOTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY <<ดาวน์โหลด>>1.6 MiB44
MEMORANDUM OF AGREEMENT ON STUDENT EXCHANGE AND JOINT DEGREE PROGRAM BETWEEN AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB50
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND AND THE ABDURACHMAN SALEH UNIVERSITY OF SITUBONDO REPUBLIC OF INDONESIA <<ดาวน์โหลด>>422.0 KiB49
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND AND TIANJIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (TUT) (EN) <<ดาวน์โหลด>>350.2 KiB48
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND AND TIANJIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (TUT) (ภาษาจีน) <<ดาวน์โหลด>>324.7 KiB38
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN BHAYANGKARA UNIVERSITY SURABAYA. INDONESIA AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND <<ดาวน์โหลด>>564.1 KiB42
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND AND FACULTY OF ENGINEERING NATIONAL UNIVERSITY OF LAOS (NUOL) <<ดาวน์โหลด>>746.2 KiB44
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN Inter-Governmental International Orgenization AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND <<ดาวน์โหลด>>719.7 KiB71
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN LUNGHWA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. TAIWAN AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND <<ดาวน์โหลด>>775.3 KiB54
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN NANYANG POLYTECHNIC INTERNATIONAL PTE LTD AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND <<ดาวน์โหลด>>3.7 MiB36
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI AND DIAN NUSWANTORO UNIVERSITY. INDONESIA <<ดาวน์โหลด>>453.6 KiB53
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND AND INSTITUTE FUR BERUFLICHE BILDUNG <<ดาวน์โหลด>>651.5 KiB41
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND AND NAMDINH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EDUCATION (NUTE) <<ดาวน์โหลด>>522.1 KiB50
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI <<ดาวน์โหลด>>725.5 KiB86
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITY 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI (BANYUWANYUWANGI) INDONESIA AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB63
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. CHINA AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND <<ดาวน์โหลด>>662.9 KiB60
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (EN) <<ดาวน์โหลด>>458.8 KiB45
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (ภาษาจีน) <<ดาวน์โหลด>>364.7 KiB50
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ACADEMIC EXCHANGE AND COOPERATION BETWEEN HOKKAIDO INFORMATION UNIVERSITY. JAPAN AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND <<ดาวน์โหลด>>399.2 KiB55
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ACADEMIC EXCHANGE AND COOPERATION BETWEEN HOKKAIDO INFORMATION UNIVERSITY. JAPAN AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND (ภาษาจีน) <<ดาวน์โหลด>>332.4 KiB32
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <<ดาวน์โหลด>>501.1 KiB35
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม <<ดาวน์โหลด>> 674.1 KiB37
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาเทคโนโลยีในการสำรวจ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและอากาศ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>2.1 MiB96
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>1.6 MiB34
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการใช้ประโยชน์จากผลสำเร็จงานวิจัย ระหว่าง หน่วยงานเครือข่าย ภาคกลาง กับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) <<ดาวน์โหลด>>2.0 MiB71
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกสรพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการจัดการเพื่อภาคอุตสาหกรรม ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>915.6 KiB38
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) <<ดาวน์โหลด>>801.4 KiB111
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ <<ดาวน์โหลด>>2.6 MiB43
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต <<ดาวน์โหลด>>478.1 KiB248
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ <<ดาวน์โหลด>>1.4 MiB55
บันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ระหว่าง เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย <<ดาวน์โหลด>>1.6 MiB40
บันทึกความร่วมมือโครงการ "๑ ช่วย ๙" <<ดาวน์โหลด>>903.6 KiB44
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>1.6 MiB134