บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปี 2551


NameSizeHits
AGREEMENT ON STUDENT EXCHANGE <<ดาวโหลด>> 1.2 MiB48
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY AND EDUCATION PUBLISHING HOUSE (EPH) <<ดาวน์โหลด>>811.1 KiB58
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY AND GUIZHOU UNIVERSITY PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA <<ดาวน์โหลด>>359.7 KiB41
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI AND LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY LANDON UNITED KINGDOM <<ดาวน์โหลด>>406.1 KiB50
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI AND SEOUL WOMEN'S UNIVERSITY. KOREA <<ดาวน์โหลด>>424.0 KiB49
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI AND STATE OF POLYTECHIC OF JEMBER MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INDONESIA SIGNED ON MAY 7.2008 <<ดาวน์โหลด>>714.7 KiB63
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI AND SUNFLANG (THAILAND) LTD. (SF) <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB63
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI AND YUNNAN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS <<ดาวน์โหลด>>351.7 KiB41
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND AND UNIVERSITAS HARAPAN INDONESIA <<ดาวน์โหลด>>391.5 KiB34
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN GUANGXI UNIVERSITY NANNING P.R.CHAINA AND RAJAMANGALA UNIVERSITY THAILAND (EN) <<ดาวน์โหลด>>463.4 KiB57
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN GUANGXI UNIVERSITY NANNING P.R.CHAINA AND RAJAMANGALA UNIVERSITY THAILAND (ภาษาจีน) <<ดาวน์โหลด>>529.0 KiB47
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN LINCOLN UNIVERSITY CHRISTCHURCH NEW ZEALAND AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND <<ดาวน์โหลด>>1.8 MiB148
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ACADEMIC AND RESEARCH COLLABORATION BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURU AND INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS CHENNAI INDIA <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB43
Minutes of Discussion for Further Arrangements Regional Co-operation Forum Technical and Vocational Education and Training (TVET) South East Asia <<ดาวน์โหลด>>1.5 MiB40
บันทึกข้อตกลงการวิจัยและพัฒนาระบบเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวโหลด>> 2.3 MiB37
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้งศุนย์เครือข่ายวิจัยทางด้านสิ่งทอ <<ดาวน์โหลด>>3.5 MiB36
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB45
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>433.3 KiB35
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี <<ดาวน์โหลด>>1.7 MiB36
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ โรงเรียนอินเตอร์เน็ตและการออกแบบ <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB42
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย <<ดาวน์โหลด>>1.6 MiB81
บันทึกความร่วมมื่อเพื่อขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชน ระหว่าง จังหวัดปทุมธานี โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล) <<ดาวน์โหลด>>1.5 MiB39