หัวหน้าฝ่ายพิธีการสำคัญและงานประชุม

นายเอกนรินทร์ พุพธบรรจง

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-3017


ฝ่ายพิธีการสำคัญและงานประชุม

นางสาวอลิศรา ธรรมรักษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4094


ฝ่ายพิธีการสำคัญและงานประชุม

นางสาวสุดาภรณ์ เฉิดแผ้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4094