บันทึกข้อคกลงความร่วมมือ mou 2556

NameSizeHits
AGREEMENT on an international cooperation between the Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand and American University in the Emirates, Dubai, UAE. <<ดาวโหลด>>570.3 KiB104
AGREEMENT ON STUDENT EXCHANGE BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI AND GUANGXI VOCATIONAL & TECHNICAL INSTITUTE OF INDUSTRY (EN) <<ดาวน์โหลด>>1.3 MiB88
AGREEMENT ON STUDENT EXCHANGE BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI AND GUANGXI VOCATIONAL & TECHNICAL INSTITUTE OF INDUSTRY (ภาษาจีน) <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB41
AMENDMENT Memorandum of Understanding <<ดาวน์โหลด>>660.4 KiB64
COOPERATION AGREEMENT ON STUDENT EXCHANGE BETWEEN GUANGXI VOCATIONAL & TECHNICAL INSTITUTE OF INDUSTRY AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI (EN) <<ดาวน์โหลด>>1.3 MiB51
COOPERATION AGREEMENT ON STUDENT EXCHANGE BETWEEN GUANGXI VOCATIONAL & TECHNICAL INSTITUTE OF INDUSTRY AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI (ภาษาจีน) <<ดาวน์โหลด>>1.2 MiB38
INTERNATIONAL COOPERRATION AGREEMENT Between MEIJO UNIVERSITY and RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI <<ดาวน์โหลด>> 681.5 KiB66
JOINT DUAL DEGREE PROGRAM AGREEMENT BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI AND TIANJIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (EN) <<ดาวน์โหลด>>2.3 MiB44
JOINT DUAL DEGREE PROGRAM AGREEMENT BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI AND TIANJIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (ภาษาจีน) <<ดาวน์โหลด>>1.5 MiB137
MEMORANDUM D'ENTENTE ENTRE L'ASSEMBLEE DES DIRECTEURS DES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE, FRANCE ET LES UNIVERSITES DE TECHNOLOGIE RAJAMANGALA ROYAUME DE THAILANDE <<ดาวโหลด>> 565.8 KiB41
MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN COLLEGE OF MATERIALS SCIENCE AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND <<ดาวน์โหลด>>797.1 KiB47
MEMORANDUM OF AGREEMENT ON MUTUAL COOPERATION RESEARCH AND PERSONNEL DEVELOPMENT FOR SOLAR CELL SYSTEMS AND ITS IMPLEMENTATION BETWEEN FACULTY OF ENGINEERING, RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI AND SMA SOLAR (THAILAND) CO., LTD. <<ดาวน์โหลด>>1.4 MiB112
MEMORANDUM OF AGREEMENT ON STUDENT EXCHANGE AND JOINT DEGREE BETWEEN FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND PLANNING UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND <<ดาวน์โหลด>>1.5 MiB39
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN COLOMBO PLAN STAFF COLLEGE (CPSC) AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND <<ดาวน์โหลด>>688.9 KiB48
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN EXECUTIVE REPRESENTATIVE OF CHINA INTERNATIONAL TRADE CENTER AND RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI THAILAND <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB168
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI AND MEAN CHEY UNIVERSITY <<ดาวน์โหลด>>1.0 MiB72
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI. THAILAND AND CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY. PHILIPPINES <<ดาวน์โหลด>>648.3 KiB43
Memorandum of Understanding (MOU) between Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) Kingdom of Thailand and National Technical Training Institute (NTTI), Kingdom of Cambodia <<ดาวน์โหลด>>417.1 KiB69
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ON ACADEMIC AND SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI, RMUTT AND NATIONAL POLYTECHNIC INSTITUTE OF CAMBODIA (NPIC) <<ดาวน์โหลด>>403.7 KiB49
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING <<ดาวน์โหลด>>461.8 KiB55
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING <<ดาวน์โหลด>>485.3 KiB56
Memorandum of Understanding Between Faculty of Engineering and Faculty of Science and Technology Rajamangala University of Technology Thanyaburi, THAILAND And Graduate School of Engineering, Kobe University, JAPAN <<ดาวน์โหลด>>506.5 KiB91
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AGREEMENT ON TRAINING COOPERATION <<ดาวน์โหลด>>1.3 MiB90
Thanyaburi Statement <<ดาวน์โหลด>>1.3 MiB42
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) <<ดาวน์โหลด>>391.5 KiB61
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>693.1 KiB47
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง การเคหะแห่งชาติ <<ดาวน์โหลด>>2.4 MiB150
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) <<ดาวน์โหลด>>675.0 KiB104
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาในเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา <<ดาวน์โหลด>>790.5 KiB72
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบส่งทางรางของประเทศ <<ดาวน์โหลด>>3.4 MiB46
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระหว่างนายองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง <<ดาวน์โหลด>>897.0 KiB49
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ โรงเรียนธัญรัตน์ <<ดาวน์โหลด>>704.0 KiB40
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ <<ดาวน์โหลด>>399.9 KiB50
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและวิศวกรรมโทรคมนาคม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB43
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและสังคม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ หอการค้าจังหวัดปทุมธาณี <<ดาวน์โหลด>>1.9 MiB83
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด <<ดาวน์โหลด>>735.5 KiB41
บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กลุ่มมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลไทย และ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีของฝรั่งเศส <<ดาวน์โหลด>> 584.4 KiB54