บันทึกข้อคกลงความร่วมมือ mou 2553

NameSizeHits
AGREEMENT Between Rajamanagala University of Technology Thanyaburi and Malardalen University Sweden <<ดาวน์โหลด>>1.3 MiB46
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY AND EDITH COWAN UNIVERSITY AUSTRALIA <<ดาวน์โหลด>>710.7 KiB45
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY AND KOREA INVENTION ASSOCIATION <<ดาวน์โหลด>>713.7 KiB39
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY AND KOREA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION <<ดาวน์โหลด>>376.2 KiB57
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY AND KUNGLIGA TEKNISKA HOGSKOLAN STOCKHOLM SWEDEN <<ดาวน์โหลด>>863.7 KiB53
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURU AND UNIVERSITI TEKNOLOGI MALASIA <<ดาวน์โหลด>>1.4 MiB101
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURU AND UNIVERSITI TEKNOLOGI MALASIA <<ดาวน์โหลด>>1.5 MiB46
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURU AND YONG-IN SONGDAM COLLEGE <<ดาวน์โหลด>>408.1 KiB51
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT SERVICE OF KOREA AND RAJAMANGALA UNIVERSITY THAILAND <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB68
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN NORTHWEST A&F UNIVERSITY (NWAFU) CHAINA AND RAJAMANGALA UNIVERSITY <<ดาวน์โหลด>>778.2 KiB40
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL CENTER FOR EDUCATIONA INNOVATION AND TECHNOLOGY AND RAJAMANGALA UNIVERSITY <<ดาวน์โหลด>>667.7 KiB45
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNIVERSITY OF BHAYANGKARA SURABAYA INDONESIA AND RAJAMANGALA UNIVERSITY THAILAND FOR ACADEMIC COOPERATION IN THE DOUBLE DEGREE PROGRAM <<ดาวน์โหลด>>567.7 KiB44
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING EDUCATION AND RESEARCH COLLABORATION BETWEEN UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM (UIB) AND RAJAMANGALA UNIVERSITY <<ดาวน์โหลด>>890.2 KiB45
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <<ดาวน์โหลด>> 682.5 KiB67
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยี ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด <<ดาวน์โหลด>>768.2 KiB39
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยี ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด <<ดาวน์โหลด>>742.0 KiB75
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยี ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด <<ดาวน์โหลด>>743.0 KiB37
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ในการสนับสนุนการศึกษาต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ <<ดาวน์โหลด>>653.9 KiB52
บันทึกกรอบความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB44
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนดแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ระหว่าง คุรุสภา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>1.3 MiB71
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อแก้ปัญหาการเลิกจ้างงาน ระหว่าง "สมาคมส่งเสริมสมาชิกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย" กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>1.7 MiB52
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง <<ดาวน์โหลด>>961.0 KiB149
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ทางวิชาการ วิจัย ส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมภายหลังพ้นโทษ ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>909.5 KiB117
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการจัดการวัสดุรีไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษา ๕ แห่ง <<ดาวน์โหลด>>1.1 MiB46
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท เอส ที เอฟ อี จำกัด <<ดาวน์โหลด>>836.4 KiB95
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร <<ดาวน์โหลด>>856.3 KiB52
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง <<ดาวน์โหลด>>839.2 KiB43
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง <<ดาวน์โหลด>>844.9 KiB53
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ เทศบาลตำบลกระดังงา <<ดาวน์โหลด>>827.3 KiB49
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ เทศบาลตำบลธาตุ <<ดาวน์โหลด>>818.7 KiB47
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ เทศบาลตำบลมะขามเชียงใหม่ <<ดาวน์โหลด>>831.5 KiB66
บันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี (แลมป์-เทค) <<ดาวน์โหลด>>578.2 KiB200
บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <<ดาวน์โหลด>>564.4 KiB47
โครงการ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี <<ดาวน์โหลด>>2.8 MiB162