ปรัชญา (Philosophy)

ส่งเสริมภาพลักษณ์สนับสนุนพันธกิจด้านบริการ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ปณิธาน

มุ่งมั่นสนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความเป็นเลิศด้านบริการ

ค่านิยมองค์กร

SERVE
S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา
E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์อย่างรวดเร็ว
R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือ ให้เกียรติกัน
V = Voluntariness manner ลักษณะการให้บริการ เป็นแบบสมัครใจและเต็มใจทำ
E = Enthusiasm มีความกระฉับกระเฉง และกระตือรือร้นขณะบริการ ให้บริการมากกว่าที่คาดหวังเสมอ

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

1. มุ่งเน้นตรงเวลา
2. จิตอาสาคือชีวิต
3. รู้คิดอย่าง สร้างสรรค์
4. ก้าวทันโลกทัศน์
5. ชื่อสัตย์และรับผิดชอบ

อัตลักษณ์

บริการอย่างมืออาชีพ

เอกลักษณ์

บริการด้วยเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ (Vision)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มุ่งพัฒนางานการให้บริการด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Mission)

M1) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริการและบริหารจัดการงานด้านสารบรรณ ไปรษณีย์ การใช้ห้องประชุมภายในตึกสำนักงานอธิการบดี และหอประชุมของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง รวดเร็ว
M2) ทำหน้าที่จัดการประชุมผู้บริหารและงานพิธีการระดับมหาวิทยาลัย
M3) ทำหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง
M4) ทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรของกองกลางให้มีศักยภาพตามพร้อมสนับสนุนการให้บริการ
M5) มีพิพิธภัณฑ์บัวเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ใช้ประโยชน์ การเรียนรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับบัว และสะสมรวมรวมพืชพันธุ์บัวสายพันธุ์ต่าง ๆ