หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์บัว

ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร

อาจารย์

-


นายกฤษณะ กลัดแดง

นักวิชาการเกษตร

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-3043, มือถือ 086-0081300


มือถือ 086-0081300

นางเยาวมาลย์ นามใหม่

นักวิชาการเกษตร

เบอร์โทรศัพท์ 02-549-3043


นายภานุพงศ์ ครามเขียว

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

-


นายอิศราพงษ์ แคนทอง

นักวิชาการเกษตร

-


นางสาวอุบล ดีประเสริฐ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

-


นายน้อย บัวตูม

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

-


นางสาวอำไพ จำปางาม

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

-


นางสาวสุนันท์ บุญม่วง

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

-