ภาพกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
June 21, 2022
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้
November 4, 2022

โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) กองกลาง

        กองกลาง ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและการบริการด้วยนวัตกรรม เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยนวัตกรรม และนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองให้เติบโตตามสายอาชีพ รวมถึงได้รับการอบรม ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริการด้วยนวัตกรรม โดยมีการจัดกิจกรรมเป็น 2 ระยะ ดังนี้


     ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2565

     ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก อบรม ณ โรงแรมพัทยา พาร์ค บีช รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2565

Comments are closed.