โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) กองกลาง
June 21, 2022
ประกาศกองกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้
May 30, 2023

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

                   ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยพร้อมนี้


            1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2565 <<ดาวน์โหลด>>


           2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 <<ดาวน์โหลด>>

Comments are closed.